03-12-04

Kwade pendelaar

Bijna twee weken hebben we nu al vertraging.  Elke dag tien minuten tot een kwartier vertraging op een traject van 50 minuten.  “Met de trein zou je er al zijn.”  Ja tarara.  Maar eigenlijk stoort het met niet.  Een beetje later betekent een beetje langer slapen.  Of hij nu rijdt of stilstaat, ik lig toch te maffen.  Daarbij, ik heb glijdende uren dus kan beginnen wanneer ik wil en aan treinvertragingen kan je toch niets doen.  Rustig blijven dus.

 

Andere mensen slagen daar blijkbaar moeilijker in.  Ook de man die met veel gestuntel en geklungel de deur van ons coupeeke open trok.  Of de conducteur hier per ongeluk zat.

Hij was blind.  Of toch zeer slechtziend en was blijkbaar alle coupés al binnengevallen.  Geen conducteur te vinden.

Zes man in dat bakske, ik het verst van de deur verwijderd onder mijn frakske want het was niet al te warm.

Iedereen keek hem na toen hij zijn zoektocht verder zette en met driftige pogingen probeerde om naar de volgende wagon te gaan.  Het probleem is dat er geen volgende wagon was.  De deuren die hij probeerde te openen kwamen uit op de locomotief.  Zo een apart staand geval.

 

Nu vind ik persoonlijk dat blinde mensen het al moeilijk genoeg hebben.  Zeker als ze in een immens lange trein achter een conducteur moeten gaan zoeken.  Vloekend heb ik me dan maar rechtgezet en heb ik mij over tassen, uitgestoken benen en in veel te kleine schoenen gewrongen vrouwenvoeten naar de deur gewurmd.  Ik ging een handje toesteken voor hij onder dat machien lag.  Want hij had zich blijkbaar voorgenomen om koste wat het kost toch naar de volgende wagon te gaan en hij bleef maar aan die deur sleuren.

 

“Er is geen wagon meer, u zit in de laatste.  U probeert nu de deur naar de locomotief te openen.”

“Conducteur?”

“Neenee, ik ben de conducteur niet.  Ik denk dat die achteraan deze wagon zat, ik zal even met u meegaan.”

“Ik moet dieje conducteur hebben.  Hij moet naar Brussel noord bellen om te zeggen dat dieje trein niet mag vertrekken.  Ik mis nu al meer dan een week mijn aansluiting verdomme.”

Wij terug naar achter.  Ondertussen bleef hij maar afgeven op de vertragingen, de treinen, de conducteurs, de pendelaars, …  Hem helpen om recht te blijven mocht ik niet.  Eergevoel waarschijnlijk.

De conducteur zat inderdaad in het laatste coupeeke.  Dat is te zeggen, zijn tas stond daar, de conducteur was niet te zien.

Maar we waren bijna in het volgende station dus ik zou wel eens zo vriendelijk zijn om mijn hoofd uit de deur te steken om te kijken waar hij zat.

 

Nu moet u weten dat de trein tegen dan al bijna vol zit.  De mensen in het laatste station staan dus altijd te drummen om toch nog een plaatsje vast te krijgen.  Maar dat was zonder mijn blinde medependelaar gerekend.  De deur was nog niet goed en wel open, begint die me daar op zijn vingers te fluiten, vlak naast mijn oor.  De zotten aap begot.  Ik ben er nog niet goed van.  En of het nog niet voldoende was om mij voor de rest van de dag doof te maken langs ene kant duwt hij mij nog bijna uit de trein om zelf zijn hoofd buiten te steken om duidelijker te kunnen fluiten en roepen.  Ik heb mij stillekes terug naar binnen gewurmd en heb hem laten roepen.  Er stond volk genoeg en ik zag een grijs kostumeke dat kwam aangelopen in de verte.

 

Ik moet dringend eens leren om wat minder behulpzaam te zijn…


14:01 Gepost door P | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

:D Toch goed dat je behulpzaam was

Gepost door: kikkertje | 03-12-04

Treingebruikers meten nu zelf hun vertraging Voor de tweede keer organiseert de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw (BTTB vzw) een grote stiptheidsenquête. Een maand lang (van 1 tot/met 31 oktober 2007) kunnen treinreizigers de gegevens over hun verplaatsing (vertrekstation, voorzien vertrekuur, daadwerkelijk vertrekuur, bestemmingsstation met voorzien aankomstuur en daadwerkelijk aankomstuur en idem dito voor tussenstations) ingeven op een website (www.stiptheid.be). Opdat de enquête representatief zou zijn is het wel de bedoeling dat de gegevens over alle verplaatsingen worden ingevuld, ook deze waarvan op tijd in het bestemmingsstation aankwam.

Vorig jaar verzamelde de Bond van Trein-- Tram- en Busgebruikers alzo gegevens over meer dan 6000 verplaatsingen. Nieuw dit jaar is dat deze stiptheidsenquête loopt in samenwerking met de Franstalige zustervereniging ACTP waardoor nu ook meer gegevens over de stiptheid in het meer zuidelijke gedeelte van het land zullen worden verzameld.

Meer informatie is te vinden op www.stiptheid.be. Meedoen zou ik zo zeggen want hoe meer gegevens hoe representatiever de enquête.

Let wel: De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers trekt geenszins de stiptheidsgegevens van infrastructuurbeheerder Infrabel in twijfel. Wel is er hier de kritiek dat de spoorwegen de vertragingen van TREINEN meet terwijl de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers de vertraging van VERPLAATSINGEN meet, m.a.w. de vertragingen zoals de gebruikers die daadwerkelijk ervaren. Immers: een gebruiker kan zijn aansluiting missen terwijl die aansluitende trein wel degelijk op tijd op zijn eindbestemming aankomt. Voor Infrabel is de eerste trein dan misschien beperkt te laat (in zijn eindstation kan die trein trouwens reeds alle vertragingen hebben ingelopen waardoor hij in de statistieken als -op tijd- wordt geboekstaafd, maar komt die aansluitende trein wel op tijd aan zodat ook deze trein als -op tijd- wordt geboekstaafd. Door het missen van zijn aansluiting komt de reiziger wel minstens 30 en soms zelfs 60 minuten ter bestemming. Of hoe eenzelfde realiteit in de statistieken op een totaal andere manier wordt weergegeven.

Indirect is het dan ook de bedoeling van de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers dat de spoorwegen (lees: de NMBS-Groep) een nieuwe methode zouden ontwikkelen die meer rekening houdt met de vertraging zoals gebruikers die ervaren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door in de knooppuntstations na te gaan in welke mate de op papier voorziene aansluitingen daadwerkelijk werden gerealiseerd.

Gepost door: Leo Fiers | 30-09-07

Nieuw forum voor gebruikers van het openbaar vervoer Wie zijn ei kwijt wil over alles wat met openbaar vervoer te maken heeft, kan voortaan terecht op het spikslinternieuwe internetforum van de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers vzw. Dit forum is te vinden op www.bttb.be/forum.

Gepost door: Leo Fiers | 18-03-08

обеспечение доказательств Нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою работу на принципах самоуправления. Деятельность нотариальной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и своим уставом.(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)Нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач.Имущество нотариальной палаты не облагается налогом на имущество предприятий.Устав нотариальной палаты принимается собранием членов нотариальной палаты и регистрируется в пор
ядке, установленном для регистрации уставов общественных объединений.Статья 25. Полномочия нотариальной палатыПолномочия нотариальной палаты определяются настоящими Основами, а также ее уставом.Нотариальная палата представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь и содействие в развитии частной нотариальной деятельности; организует стажировку лиц, претендующих на должность нотариуса, и повышение профессиональной подготовки нотариусов; возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью нотариусов; организует страхование нотариальной деятельности.Законодательством субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные полномочия нотариальной палаты.(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)Статья 26. Органы нотариальной палатыВысшим органом нотариальной палаты является собрание членов нотариальной палаты. При голосовании члены нотариальной палаты, являющиеся нотариусами, занимающимися частной практикой,
обладают правом решающего голоса, а помощники и стажеры нотариуса - правом совещательного голоса.Руководят нотариальной палатой избранные собранием членов нотариальной палаты правление и президент нотариальной палаты. Полномочия собрания членов нотариальной палаты, правления нотариальной палаты и президента нотариальной палаты регламентируются уставом нотариальной палаты.Статья 27. Членские взносы и другие платежи членов нотариальной палатыРазмер членских взносов и других платежей членов нотариальной палаты, необходимых для выполнения ее функций, определяет собрание членов нотариальной палаты.Статья 28. Обязанность нотариусов представлять сведения нотариальной палатеНотариальная палата может истребовать от нотариуса (лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса) представления сведений о совершенных нотариальных действиях, иных документов, касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, а в необходимых случаях - личных объяснений в нотариальной палате, в том числе и по вопросам несоблюдения требова
ний профессиональной этики.Нотариальная палата вправе передать полученную информацию учреждениям, осуществляющим страхование деятельности нотариуса.Должностные лица нотариальной палаты обязаны сохранять тайну совершения нотариальных действий. За разглашение тайны и причинение нотариусу, занимающемуся частной практикой, ущерба виновные несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Статья 29. Федеральная нотариальная палатаФедеральная нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение нотариальных палат республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, основанное на их обязательном членстве.Федеральная нотариальная палата является юридическим лицом и организует свою деятельность на принципах самоуправления. Деятельность Федеральной нотариальной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.Федеральна
я нотариальная палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач.Имущество Федеральной нотариальной палаты не облагается налогом на имущество предприятий.Устав Федеральной нотариальной палаты принимается собранием представителей нотариальных палат и регистрируется в порядке, установленном для регистрации уставов общественных объединений.Статья 30. Полномочия Федеральной нотариальной палатыПолномочия Федеральной нотариальной палаты определяются настоящими Основами, а также ее уставом.Федеральная нотариальная палата:осуществляет координацию деятельности нотариальных палат;представляет интересы нотариальных палат в органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях, организациях;обеспечивает защиту социальных и профессиональных прав нотариусов, занимающихся частной практикой;участвует в проведении экспертиз проектов законов Российской Федерации по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью;обеспечивает повышен
ие квалификации нотариусов, стажеров и помощников нотариусов;организует страхование нотариальной деятельности;представляет интересы нотариальных палат в международных организациях.Статья 31. Органы Федеральной нотариальной палатыВысшим органом Федеральной нотариальной палаты является собрание представителей нотариальных палат. Руководят Федеральной нотариальной палатой избранные тайным голосованием на собрании представителей нотариальных палат правление и президент Федеральной нотариальной палаты. Полномочия собрания представителей нотариальных палат, правления Федеральной нотариальной палаты, президента Федеральной нотариальной палаты регламентируются уставом Федеральной нотариальной палаты.Статья 32. Взносы и другие платежи членов Федеральной нотариальной палатыРазмер взносов и других платежей членов Федеральной нотариальной палаты, необходимых для выполнения ее функций, определяет собрание представителей нотариальных палат. http://www.notariusdudarev.ru/

Gepost door: qkhtkvhtqqvq | 13-07-10

De commentaren zijn gesloten.